Έρχονται τα ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ και το e-Λογιστήριο | Τι αλλάζει για τις Επιχειρήσεις και τους Επαγγελματίες

My Data – ή αλλιώς my Digital Accounting and Tax Application. Αυτό είναι το όνομα της
νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με την οποία η ΑΑΔΕ εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, αναρτήθηκε για διαβούλευση στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το πλαίσιο λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας my Data, η οποία έρχεται να καταργήσει τα παραδοσιακά βιβλία εσόδων-εξόδων, καθώς και τα τιμολόγια. Εν ολίγοις, αλλάζουν πλέον τα πάντα για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επιχειρηματίες αναφορικά με την τήρηση των βιβλίων της εφορίας και ουσιαστικά καθιερώνεται μια νέα μορφή λογιστηρίου, το e-λογιστήριο.

Η αρχή θα πραγματοποιηθεί πιλοτικά από τον προσεχή Οκτώβριο και το εν λόγω μέτρο θα εφαρμοστεί υποχρεωτικά από το 2020 σε περισσότερες από 1 εκατ. επιχειρήσεις και επαγγελματίες που διατηρούν ως τώρα απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία, καθώς πλέον όλες οι λογιστικές τους συναλλαγές (έσοδα και δαπάνες) θα διενεργούνται ηλεκτρονικά μέσω online πλατφόρμας που θα αναρτήσει στον ιστότοπό της η ΑΑΔΕ. 

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κάθε επιχείρηση και επαγγελματίας θα αποκτά έναν μοναδικό αριθμό καταχώρησης ΜΑΡΚ. Μέσω πλατφόρμας αυτής οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες θα δηλώνουν τα τιμολόγια τους τα οποία θα καταχωρούνται αυτόματα στα ηλεκτρονικά βιβλία τους. Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει δύο βιβλία:

Το Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών (Αναλυτικό Βιβλίο), όπου καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων/εξόδων των επιχειρήσεων, γίνεται ο χαρακτηρισμός των συναλλαγών και διενεργούνται οι αναγκαίες λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους

Το Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο), όπου παρουσιάζονται αναλυτικά και συγκεντρωτικά τα μηνιαία και ετήσια αποτελέσματα της επιχείρησης

Οι εγγραφές που αναφέρονται στο αναλυτικό βιβλίο έχουν τυποποιηθεί από την ΑΑΔΕ με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να ομαδοποιούνται ομοιόμορφα και να μην δημιουργείται σύγχυση κατά την καταχώρησή τους. Συνολικά, φέρουν την ονομασία Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών και είναι οι εξής:

 • Τιμολόγιο Πώλησης
 • Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
 • Τίτλος Κτήσης
 • Πιστωτικό Τιμολόγιο
 • Στοιχείο Αυτοπαράδοσης – Ιδιοχρησιμοποίησης
 • Παραστατικό Διακίνησης
 • Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών
 • Απόδειξη Λιανικής Πώλησης
 • Πιστωτικό Λιανικής Πώλησης
 • Συμβόλαιο (έσοδο ή έξοδο)
 • Ειδικό Στοιχείο (απόδειξη είσπραξης/πληρωμής)
 • Μισθοδοσία
 • Αποσβέσεις
 • Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων/Εξόδων

Η εφαρμογή θα περιέχει επίσης:

 • Ειδική φόρμα στην οποία θα καταχωρούνται λεπτομερώς όλα τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών
 • Ειδική φόρμα στην οποία θα καταχωρούνται αναλυτικά οι δαπάνες της επιχείρησης
 • Ειδική φόρμα σε μορφή στηλών, όπου θα εμφανίζεται το άθροισμα εσόδων και δαπανών σε ημερήσια και μηνιαία βάση, καθώς και για το τρίμηνο και για το σύνολο του έτους ή της χρήσης (μερικές εταιρείες τηρούν τα βιβλία τους σε υπερδωδεκάμηνη χρήση). Στις σχετικές στήλες θα αναγράφονται τα έσοδα ή τα έξοδα, ο ΦΠΑ που αναλογεί, το υπόλοιπο του ΦΠΑ, οι παρακρατούμενοι φόροι (π.χ. μισθωτών υπηρεσιών), λοιποί φόροι, τα τέλη χαρτοσήμου και άλλοι φόροι ή τέλη

*Αναφορικά με τις δαπάνες αυτές, να σημειωθεί ότι δεν θα αναγνωρίζονται από την εφορία εάν δεν έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά το τιμολόγιο.

 

 Οι λήπτες των τιμολογίων θα έχουν τη δυνατότητα να δουν στα δικά τους ηλεκτρονικά βιβλία τα τιμολόγια των εκδοτών. Ταυτόχρονα ενημερώνονται τα φορολογικά έντυπα των δηλώσεων εισοδήματος και ΦΠΑ με τα δεδομένα των βιβλίων με αποτέλεσμα οι δηλώσεις αυτές να είναι προσυμπληρωμένες και να επιτρέπουν την άμεση διασταύρωση όλων των δεδομένων.

Κατηγορίες των Τυποποιήσεων Δεδομένων Παραστατικών

Οι Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών που αναφέρθηκαν ανωτέρων διακρίνονται σε 3 κατηγορίες:

Τι κάνει η επιχείρηση κατά την υποβολή των δηλώσεων
 • Η επιχείρηση υποβάλλει τις δηλώσεις της με βάση τα δεδομένα που τηρεί στα λογιστικά της αρχεία
 • Ως προς τα έσοδά της, οφείλει να διαβιβάσει στο my Data τις συνόψεις όλων των παραστατικών που έχει εκδώσει, ώστε να επέλθει συμφωνία μεταξύ των Ηλεκτρονικών Βιβλίων ΑΑΔΕ και των δηλώσεων
 • Ως προς τα έξοδά της, η επιχείρηση δηλώνει τα ποσά που τηρεί στο δικό της λογιστικό σύστημα. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων, τα ποσά αυτά αντιπαραβάλλονται με τα δεδομένα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων ΑΑΔΕ.
 • Με τη διασύνδεση που σχεδιάζεται να έχουν τα λογισμικά των επιχειρήσεων με την πλατφόρμα my DATA, οι επιχειρήσεις θα γνωρίζουν από πριν:
  • ποια παραστατικά είναι στο Αναλυτικό Βιβλίο και δεν τα έχουν, για να τα αναζητήσουν από τους εκδότες,
  • Ποια παραστατικά έχουν αυτές και δεν βρίσκονται στο Αναλυτικό Βιβλίο, για να ζητήσουν από τον εκδότη να τα διαβιβάσει στην πλατφόρμα my DATA

 

Τέλος, σύμφωνα με δήλωση της ΑΑΔΕ, «η ηλεκτρονική πλατφόρμα my DATA παρέχει εύκολες λύσεις για όλους. Τόσο για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν μηχανογραφημένα λογιστήρια και θα μπορούν να διαβιβάζουν μαζικά και αυτοματοποιημένα τα αναγκαία δεδομένα, όσο και για τις λοιπές επιχειρήσεις, που θα μπορούν να διαβιβάζουν τα δεδομένα με απλό τρόπο, μέσω ειδικής φόρμας καταχώρισης στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ. Με την εισαγωγή των ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ δεν παύει η λογιστική παρακολούθηση από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, ενώ κρίσιμος παραμένει και ο ρόλος του λογιστή για την ορθή απεικόνιση των συναλλαγών στην πλατφόρμα my DATA».