Λογιστική Επιστήμη | Έννοια & Επεξήγηση

Αν προσέξετε, η λογιστική λίγο έως πολύ, χρησιμοποιείται από όλους μας σε μια απλοϊκή της μορφή στην καθημερινότητα μας. Για παράδειγμα ένας εργαζόμενος, προκειμένου να έχει μια ολοκληρωμένη άποψη για τα οικονομικά του, κάνει μια λογιστική καταγραφή στην οποία αναγράφει τα έσοδα του και τα έξοδα του. Αν για τα οικονομικά μας εφαρμόζουμε μια τέτοια καταγραφή, φανταστείτε πόσο απαραίτητη είναι αυτή για τις επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούν περισσότερες συναλλαγές και ως εκ τούτου η ανάγκη τους για λογιστική παρακολούθηση είναι επιτακτική.

Άρα λοιπόν, η λογιστική είναι στην ουσία μια επιστήμη η οποία έχει ως κύριο σκοπό την καταγραφή των οικονομικών συναλλαγών της επιχείρησης σας όπως επίσης και την παροχή πληροφοριών σχετικά με την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης προς κάθε ενδιαφερόμενο εντός και εκτός αυτής. Η λογιστική χωρίζεται σε 2 βασικούς κλάδους:

Η χρηματοοικονομική λογιστική ασχολείται με την πληροφόρηση όλων των ενδιαφερόμενων που βρίσκονται εκτός της επιχείρησης σας. Μερικοί από αυτούς τους ενδιαφερομένους είναι:

  1. Το κράτος
  2. Οι επενδυτές
  3. Οι τράπεζες
  4. Οι πιστωτές

Η διοικητική λογιστική από την άλλη, ασχολείται με την εσωτερική πληροφόρηση της διοίκησης σας σε όλα τα επίπεδα της σε σχέση:

  1. Με την ανάλυση του κόστους λειτουργιάς της επιχείρησης (cost accounting)
  2. Με τον προγραμματισμό (planning) της δράσης της επιχείρησης
  3. Με τον έλεγχο (control) της υλοποίησης του προγράμματος αυτού
  4. Με την αξιολόγηση (evaluation) της απόδοσης ατόμων και δραστηριοτήτων

Σε κάθε περίπτωση, η εταιρία μας έχοντας την πολυετή εμπειρία, την τεχνογνωσία και το εξειδικευμένο προσωπικό, αναλαμβάνει την διαχείριση των λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης σας, απαλλάσσοντας σας από μια πολύ σημαντική αρμοδιότητα. Έτσι θα μπορείτε να στραφείτε και εσείς πιο εύκολα και με μεγαλύτερη συγκέντρωση στο πώς να αυξήσετε τα κέρδη σας.