Η νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος μισθωτών, συνταξιούχων για το 2020. Αναλυτικοί πίνακες

Η νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος μισθωτών, συνταξιούχων για το 2020. Αναλυτικοί πίνακες

Πηγή: taxheaven.gr

Επιμέλεια: Επιστημονική ομάδα κόμβου

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 4646/2019 τροποποιείται το άρθρο 15 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) σχετικά με το φορολογικό συντελεστή. Με τις νέες αυτές διατάξεις επέρχεται αλλαγή στην κλίμακα βάσει της οποίας υποβάλλεται σε φόρο το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Επίσης, γίνεται νομοτεχνική προσαρμογή ώστε να προκύπτει ρητά η αυτοτελής φορολόγηση με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των εισοδημάτων των ναυτικών και περαιτέρω ρυθμίζεται η φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία που καταβάλλονται σε ναυτικούς που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής και απασχολούνται σε πλοία του εμπορικού ναυτικού με ελληνική σημαία που εκτελούν αποκλειστικά διεθνείς πλόες.

Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 σύμφωνα  με την νέα κλίμακα.

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται με την ίδια κλίμακα κλίμακα (της παραγράφου 1 του άρθρου 15), αφού προστεθούν σε τυχόν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις.

 

■ Η νέα κλίμακα που ισχύει πλέον από την 1.1.2020 είναι η ακόλουθη:

 

Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις,
Επιχειρηματική Δραστηριότητα) σε ευρώ

Φορολογικός συντελεστής  (%)

0-10.000

9%

10.001-20.000

22%

20.001-30.000

28%

30.001-40.000

36%

40.001 –

44%

 

Αναλυτικότερα έχει ως εξής:

Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ)

Φορολογικός
συντελεστής %

Φόρος κλιµακίου (ευρώ)

Σύνολο

Εισοδήµατος

Φόρου

(ευρώ)

(ευρώ)

10000

9%

900

10000

900

10000

22%

2200

20000

3100

10000

28%

2800

30000

5900

10000

36%

3600

40000

9500

Υπερβάλλον

44%

 

 

 

 

Με το άρθρο 9 του
νόμου 4646/2019 αντικαταστάθηκε το άρθρο 16 του
ν.4172/2013 (ΚΦΕ).

Με το νέο άρθρο 16 που εφαρμόζεται και
αυτό για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και
μετά, προσδιορίζεται η μείωση του αναλογούντος φόρου σύμφωνα με την
οικογενειακή κατάσταση και ο περιορισμός αυτής με βάση το εισόδημα. Για
τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν εφαρμόζονται οι μειώσεις του
άρθρου αυτού.

■ Προσοχή: Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από ατομική επιχειρηματική
δραστηριότητα, η οποία υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, μαζί με εισόδημα από
αγροτική δραστηριότητα, υπολογίζεται η μείωση του φόρου που προβλέπεται στο
άρθρο 16 αλλά μόνον στο εισόδημα που αποκτάται από την αγροτική δραστηριότητα.
Εφόσον, μαζί με τα εισοδήματα του προηγούμενου εδαφίου αποκτάται και εισόδημα
από μισθωτή εργασία ή συντάξεις, η μείωση του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί
στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία και συντάξεις, καθώς
και αγροτική δραστηριότητα.

Αναλυτικά

 1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15
μειώνεται κατά το ποσό των επτακοσίων εβδομήντα επτά (777) ευρώ για το
φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11. Η
μείωση του φόρου ανέρχεται σε οκτακόσια δέκα (810) ευρώ για το φορολογούμενο
με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε εννιακόσια (900) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα
τέκνα, σε χίλια εκατόν είκοσι (1.120) ευρώ για τρία
(3) εξαρτώμενα τέκνα και σε χίλια τριακόσια σαράντα (1.340) ευρώ για τέσσερα
(4) εξαρτώμενα τέκνα. Για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μετά το τέταρτο, η
μείωση του φόρου αυξάνεται κατά διακόσια είκοσι (220) ευρώ για κάθε επόμενο
τέκνο. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του
φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

2. Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, το οποίο
υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης
μειώνεται κατά είκοσι (20) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου
εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις μέχρι του ποσού της μείωσης του φόρου
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Οι προβλέψεις του προηγούμενου εδαφίου
δεν εφαρμόζονται για φορολογούμενους με πέντε (5) εξαρτώμενα τέκνα και άνω.

 

Το αφορολόγητο με βάση τις εκπτώσεις
διαμορφώνεται ως εξής:

Αφορολόγητο

 

Χωρίς Παιδιά

Ένα παιδί

Δύο παιδιά

Τρία παιδιά

Καθαρό εισόδημα

Φόρος εισοδ.

Φόρος εισοδ.

Φόρος εισοδ.

Φόρος εισοδ.

8,630.00

0.00

 

 

 

8,631.00

0.00

 

 

 

8,632.00

0.00

 

 

 

8,633.00

0.00

 

 

 

8,634.00

0.06

 

 

 

8,635.00

0.15

 

 

 

8,636.00

0.24

 

 

 

8,637.00

0.33

 

 

 

 

 

 

 

 

8,997.00

 

0.00

 

 

8,998.00

 

0.00

 

 

8,999.00

 

0.00

 

 

9,000.00

 

0.00

 

 

9,001.00

 

0.09

 

 

9,002.00

 

0.18

 

 

9,003.00

 

0.27

 

 

 

 

 

 

 

9,997.00

 

 

0.00

 

9,998.00

 

 

0.00

 

9,999.00

 

 

0.00

 

10,000.00

 

 

0.00

 

10,001.00

 

 

0.22

 

10,002.00

 

 

0.44

 

10,003.00

 

 

0.66

 

 

 

 

 

 

10,997.00

 

 

 

0.00

10,998.00

 

 

 

0.00

10,999.00

 

 

 

0.00

11,000.00

 

 

 

0.00

11,001.00

 

 

 

0.22

11,002.00

 

 

 

0.44

11,003.00

 

 

 

0.66

 

Με βάση την νέα κλίμακα και τις αλλαγές
στα άρθρα 15 και 16 του ΚΦΕ, δείτε παρακάτω αναλυτικούς πίνακες με συγκρίσεις
του φόρου ανά κλιμάκιο εισοδήματος μεταξύ του έτους 2019 σε σχέση με το
2020. 

 

Μισθωτοί χωρίς παιδιά

 

2019

2020

 

Καθαρό εισόδημα

Φόρος εισοδ.

Εισφορά αλληλ.

Σύνολο επιβαρ.

Φόρος εισοδ.

Εισφορά αλληλ.

Σύνολο επιβαρ.

Διαφορά

5.000

0

0

0

0

0

0

0

7.000

0

0

0

0

0

0

0

8.000

0

0

0

0

0

0

0

9.000

80

0

80

33

0

33

-47

10.000

300

0

300

123

0

123

-177

11.000

520

0

520

343

0

343

-177

12.000

740

0

740

563

0

563

-177

13.000

960

22

982

803

22

825

-157

14.000

1.180

44

1.224

1.043

44

1.087

-137

15.000

1.400

66

1.466

1.283

66

1.349

-117

16.000

1.620

88

1.708

1.523

88

1.611

-97

17.000

1.840

110

1.950

1.763

110

1.873

-77

18.000

2.060

132

2.192

2.003

132

2.135

-57

19.000

2.280

154

2.434

2.243

154

2.397

-37

20.000

2.500

176

2.676

2.483

176

2.659

-17

21.000

2.800

226

3.026

2.783

226

3.009

-17

22.000

3.100

276

3.376

3.083

276

3.359

-17

23.000

3.400

326

3.726

3.383

326

3.709

-17

24.000

3.700

376

4.076

3.683

376

4.059

-17

25.000

4.000

426

4.426

3.983

426

4.409

-17

26.000

4.300

476

4.776

4.283

476

4.759

-17

27.000

4.600

526

5.126

4.583

526

5.109

-17

28.000

4.900

576

5.476

4.883

576

5.459

-17

29.000

5.200

626

5.826

5.183

626

5.809

-17

30.000

5.500

676

6.176

5.483

676

6.159

-17

31.000

5.880

741

6.621

5.863

741

6.604

-17

32.000

6.260

806

7.066

6.243

806

7.049

-17

33.000

6.640

871

7.511

6.623

871

7.494

-17

34.000

7.020

936

7.956

7.003

936

7.939

-17

35.000

7.400

1.001

8.401

7.383

1.001

8.384

-17

36.000

7.780

1.066

8.846

7.763

1.066

8.829

-17

37.000

8.160

1.131

9.291

8.143

1.131

9.274

-17

38.000

8.540

1.196

9.736

8.523

1.196

9.719

-17

39.000

8.920

1.261

10.181

8.903

1.261

10.164

-17

40.000

9.300

1.326

10.626

9.283

1.326

10.609

-17

41.000

9.760

1.401

11.161

9.743

1.401

11.144

-17

42.000

10.220

1.476

11.696

10.203

1.476

11.679

-17

43.000

10.680

1.551

12.231

10.663

1.551

12.214

-17

44.000

11.140

1.626

12.766

11.123

1.626

12.749

-17

45.000

11.600

1.701

13.301

11.583

1.701

13.284

-17

46.000

12.060

1.776

13.836

12.043

1.776

13.819

-17

47.000

12.520

1.851

14.371

12.503

1.851

14.354

-17

48.000

12.980

1.926

14.906

12.963

1.926

14.889

-17

49.000

13.440

2.001

15.441

13.423

2.001

15.424

-17

50.000

13.900

2.076

15.976

13.883

2.076

15.959

-17

55.000

16.200

2.451

18.651

16.100

2.451

18.551

-100

60.000

18.500

2.826

21.326

18.300

2.826

21.126

-200

65.000

20.800

3.201

24.001

20.500

3.201

23.701

-300

70.000

23.100

3.651

26.751

22.700

3.651

26.351

-400

75.000

25.400

4.101

29.501

24.900

4.101

29.001

-500

80.000

27.700

4.551

32.251

27.100

4.551

31.651

-600

85.000

30.000

5.001

35.001

29.300

5.001

34.301

-700

90.000

32.300

5.451

37.751

31.500

5.451

36.951

-800

95.000

34.600

5.901

40.501

33.700

5.901

39.601

-900

100.000

36.900

6.351

43.251

35.900

6.351

42.251

-1000

 

Μισθωτοί με ένα παιδί

 

2019

2020

 

Καθαρό εισόδημα

Φόρος εισοδ.

Εισφορά αλληλ.

Σύνολο επιβαρ.

Φόρος εισοδ.

Εισφορά αλληλ.

Σύνολο επιβαρ.

Διαφορά

5.000

0

0

0

0

0

0

0

7.000

0

0

0

0

0

0

0

8.000

0

0

0

0

0

0

0

9.000

30

0

30

0

0

0

-30

10.000

250

0

250

90

0

90

-160

11.000

470

0

470

310

0

310

-160

12.000

690

0

690

530

0

530

-160

13.000

910

22

932

770

22

792

-140

14.000

1.130

44

1.174

1.010

44

1.054

-120

15.000

1.350

66

1.416

1.250

66

1.316

-100

16.000

1.570

88

1.658

1.490

88

1.578

-80

17.000

1.790

110

1.900

1.730

110

1.840

-60

18.000

2.010

132

2.142

1.970

132

2.102

-40

19.000

2.230

154

2.384

2.210

154

2.364

-20

20.000

2.450

176

2.626

2.450

176

2.626

0

21.000

2.750

226

2.976

2.750

226

2.976

0

22.000

3.050

276

3.326

3.050

276

3.326

0

23.000

3.350

326

3.676

3.350

326

3.676

0

24.000

3.650

376

4.026

3.650

376

4.026

0

25.000

3.950

426

4.376

3.950

426

4.376

0

26.000

4.250

476

4.726

4.250

476

4.726

0

27.000

4.550

526

5.076

4.550

526

5.076

0

28.000

4.850

576

5.426

4.850

576

5.426

0

29.000

5.150

626

5.776

5.150

626

5.776

0

30.000

5.450

676

6.126

5.450

676

6.126

0

31.000

5.830

741

6.571

5.830

741

6.571

0

32.000

6.210

806

7.016

6.210

806

7.016

0

33.000

6.590

871

7.461

6.590

871

7.461

0

34.000

6.970

936

7.906

6.970

936

7.906

0

35.000

7.350

1.001

8.351

7.350

1.001

8.351

0

36.000

7.730

1.066

8.796

7.730

1.066

8.796

0

37.000

8.110

1.131

9.241

8.110

1.131

9.241

0

38.000

8.490

1.196

9.686

8.490

1.196

9.686

0

39.000

8.870

1.261

10.131

8.870

1.261

10.131

0

40.000

9.250

1.326

10.576

9.250

1.326

10.576

0

41.000

9.710

1.401

11.111

9.710

1.401

11.111

0

42.000

10.170

1.476

11.646

10.170

1.476

11.646

0

43.000

10.630

1.551

12.181

10.630

1.551

12.181

0

44.000

11.090

1.626

12.716

11.090

1.626

12.716

0

45.000

11.550

1.701

13.251

11.550

1.701

13.251

0

46.000

12.010

1.776

13.786

12.010

1.776

13.786

0

47.000

12.470

1.851

14.321

12.470

1.851

14.321

0

48.000

12.930

1.926

14.856

12.930

1.926

14.856

0

49.000

13.390

2.001

15.391

13.390

2.001

15.391

0

50.000

13.850

2.076

15.926

13.850

2.076

15.926

0

55.000

16.150

2.451

18.601

16.100

2.451

18.551

-50

60.000

18.450

2.826

21.276

18.300

2.826

21.126

-150

65.000

20.750

3.201

23.951

20.500

3.201

23.701

-250

70.000

23.050

3.651

26.701

22.700

3.651

26.351

-350

75.000

25.350

4.101

29.451

24.900

4.101

29.001

-450

80.000

27.650

4.551

32.201

27.100

4.551

31.651

-550

85.000

29.950

5.001

34.951

29.300

5.001

34.301

-650

90.000

32.250

5.451

37.701

31.500

5.451

36.951

-750

95.000

34.550

5.901

40.451

33.700

5.901

39.601

-850

100.000

36.850

6.351

43.201

35.900

6.351

42.251

-950

 

 

Μισθωτοί με δύο παιδιά

 

2019

2020

 

Καθαρό εισόδημα

Φόρος εισοδ.

Εισφορά αλληλ.

Σύνολο επιβαρ.

Φόρος εισοδ.

Εισφορά αλληλ.

Σύνολο επιβαρ.

Διαφορά

5.000

0

0

0

0

0

0

0

7.000

0

0

0

0

0

0

0

8.000

0

0

0

0

0

0

0

9.000

0

0

0

0

0

0

0

10.000

200

0

200

0

0

0

-200

11.000

420

0

420

220

0

220

-200

12.000

640

0

640

440

0

440

-200

13.000

860

22

882

680

22

702

-180

14.000

1.080

44

1.124

920

44

964

-160

15.000

1.300

66

1.366

1.160

66

1.226

-140

16.000

1.520

88

1.608

1.400

88

1.488

-120

17.000

1.740

110

1.850

1.640

110

1.750

-100

18.000

1.960

132

2.092

1.880

132

2.012

-80

19.000

2.180

154

2.334

2.120

154

2.274

-60

20.000

2.400

176

2.576

2.360

176

2.536

-40

21.000

2.700

226

2.926

2.660

226

2.886

-40

22.000

3.000

276

3.276

2.960

276

3.236

-40

23.000

3.300

326

3.626

3.260

326

3.586

-40

24.000

3.600

376

3.976

3.560

376

3.936

-40

25.000

3.900

426

4.326

3.860

426

4.286

-40

26.000

4.200

476

4.676

4.160

476

4.636

-40

27.000

4.500

526

5.026

4.460

526

4.986

-40

28.000

4.800

576

5.376

4.760

576

5.336

-40

29.000

5.100

626

5.726

5.060

626

5.686

-40

30.000

5.400

676

6.076

5.360

676

6.036

-40

31.000

5.780

741

6.521

5.740

741

6.481

-40

32.000

6.160

806

6.966

6.120

806

6.926

-40

33.000

6.540

871

7.411

6.500

871

7.371

-40

34.000

6.920

936

7.856

6.880

936

7.816

-40

35.000

7.300

1.001

8.301

7.260

1.001

8.261

-40

36.000

7.680

1.066

8.746

7.640

1.066

8.706

-40

37.000

8.060

1.131

9.191

8.020

1.131

9.151

-40

38.000

8.440

1.196

9.636

8.400

1.196

9.596

-40

39.000

8.820

1.261

10.081

8.780

1.261

10.041

-40

40.000

9.200

1.326

10.526

9.160

1.326

10.486

-40

41.000

9.660

1.401

11.061

9.620

1.401

11.021

-40

42.000

10.120

1.476

11.596

10.080

1.476

11.556

-40

43.000

10.580

1.551

12.131

10.540

1.551

12.091

-40

44.000

11.040

1.626

12.666

11.000

1.626

12.626

-40

45.000

11.500

1.701

13.201

11.460

1.701

13.161

-40

46.000

11.960

1.776

13.736

11.920

1.776

13.696

-40

47.000

12.420

1.851

14.271

12.380

1.851

14.231

-40

48.000

12.880

1.926

14.806

12.840

1.926

14.766

-40

49.000

13.340

2.001

15.341

13.300

2.001

15.301

-40

50.000

13.800

2.076

15.876

13.760

2.076

15.836

-40

55.000

16.100

2.451

18.551

16.060

2.451

18.511

-40

60.000

18.400

2.826

21.226

18.300

2.826

21.126

-100

65.000

20.700

3.201

23.901

20.500

3.201

23.701

-200

70.000

23.000

3.651

26.651

22.700

3.651

26.351

-300

75.000

25.300

4.101

29.401

24.900

4.101

29.001