Φόρος Μισθωτών & Συνταξιούχων: Πως βγαίνει και τι μειώσεις υπάρχουν

Κάθε χρόνο οι φορολογούμενοι μισθωτές πληρώνουν ένα ποσό που τους αναλογεί στο κράτος με βάση κάποιους φορολογικούς συντελεστές. Η βασική φορολογική κλίμακα για φυσικά πρόσωπα όπως μισθωτές και συνταξιούχους βγαίνει ως εξής:

  • Για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής είναι 22%
  • Για εισοδήματα από 20.001 έως και 30.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής είναι 29%
  • Για εισοδήματα από 30.001 έως 40.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής είναι 37% και
  • Για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής είναι 45%

Τι ισχύει όμως με τις μειώσεις φόρου;

Σύμφωνα με τις αλλαγές του τελευταίου νόμου η μείωση φόρου στους μισθωτούς συνταξιούχους θα είναι ως εξής:

  1.  Όσοι έχουν εισοδήματα έως 20.000 ευρώ και δεν έχουν εξαρτώμενα τέκνα θα δέχονται μείωση φόρου κατά 1.900 ευρώ.
  2. Για όσους έχουν μέχρι 1 εξαρτώμενο τέκνο το ποσό μείωσης του φόρου ανέρχεται στα 1.950 ευρώ.
  3. Για όσους έχουν μέχρι 2 εξαρτώμενα τέκνα το ποσό μείωσης φόρου ανέρχεται στα 2.000 ευρώ ενώ,
  4. Για όσους έχουν 3 εξαρτώμενα τέκνα και άνω, το ποσό μείωσης φόρου ανέρχεται στα 2.100 ευρώ.

Για όσους έχουν εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ το ποσό μείωσης φόρου είναι 10 ευρώ ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος.

Αυτό που πρέπει να έχετε υπόψην, είναι ότι οι μισθωτοί – συνταξιούχοι και αγρότες που δικαιούνται το αφορολόγητο των 1.900 – 2.100 ευρώ ανάλογα με τα εξαρτώμενα τέκνα, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει πρώτα δαπάνες με πλαστικό χρήμα ύψους 10% αν το εισόδημα τους ανέρχεται στα 10.000 ευρώ, 15% αν το κλιμάκιο εισοδήματος τους είναι από 10.001 έως 30.000 ευρώ και 20% για εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ.

Επιπλέον μείωση φόρου 10% έχουν όσοι καταβάλλουν μια από τις ακόλουθες δαπάνες:

 

  • Καταβάλλουν χρηματικό ποσό δωρεάς. Τη μείωση φόρου για δωρεές προς συγκεκριμένους φορείς, δικαιούνται όλοι οι φορολογούμενοι, ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος εφόσον οι δωρεές αυτές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους τα 100 ευρώ. Επίσης, βάσει των οικείων διατάξεων το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του φορολογητέου εισοδήματος του δωρητή. Σε αντίθετη περίπτωση (εάν δηλαδή υπερβαίνει το ως άνω οριζόμενο ποσοστό), το ποσό της δωρεάς που αναγνωρίζεται και επί του οποίου θα εφαρμοστεί το προβλεπόμενο ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), προκειμένου στη συνέχεια να μειωθεί το προκύπτον ποσό φόρου του δωρητή, περιορίζεται σε ποσό ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος.
  • Λόγω αναπηρίας. Το ποσό φόρου που προκύπτει για περιπτώσεις αναπηρίας ανέρχεται στα 200 ευρώ.