Φόρος Μισθωτών & Συνταξιούχων: Πως βγαίνει και τι μειώσεις υπάρχουν

Κάθε χρόνο οι φορολογούμενοι μισθωτές πληρώνουν ένα ποσό που τους αναλογεί στο κράτος με βάση κάποιους φορολογικούς συντελεστές. Η βασική φορολογική κλίμακα για φυσικά πρόσωπα όπως μισθωτές και συνταξιούχους βγαίνει ως εξής:

  • Για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής είναι 22%
  • Για εισοδήματα από 20.001 έως και 30.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής είναι 29%
  • Για εισοδήματα από 30.001 έως 40.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής είναι 37% και
  • Για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής είναι 45%

Τι ισχύει όμως με τις μειώσεις φόρου;

Σύμφωνα με τις αλλαγές του τελευταίου νόμου η μείωση φόρου στους μισθωτούς συνταξιούχους θα είναι ως εξής:

Επιπλέον μείωση φόρου 10% έχουν όσοι καταβάλλουν μια από τις ακόλουθες δαπάνες:

 

  • Καταβάλλουν χρηματικό ποσό δωρεάς. Τη μείωση φόρου για δωρεές προς συγκεκριμένους φορείς, δικαιούνται όλοι οι φορολογούμενοι, ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος εφόσον οι δωρεές αυτές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους τα 100 ευρώ. Επίσης, βάσει των οικείων διατάξεων το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του φορολογητέου εισοδήματος του δωρητή. Σε αντίθετη περίπτωση (εάν δηλαδή υπερβαίνει το ως άνω οριζόμενο ποσοστό), το ποσό της δωρεάς που αναγνωρίζεται και επί του οποίου θα εφαρμοστεί το προβλεπόμενο ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), προκειμένου στη συνέχεια να μειωθεί το προκύπτον ποσό φόρου του δωρητή, περιορίζεται σε ποσό ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος.
  • Λόγω αναπηρίας. Το ποσό φόρου που προκύπτει για περιπτώσεις αναπηρίας ανέρχεται στα 200 ευρώ.